slide1.jpg
slide2.jpg
slide3.jpg

PARTIA LËVIZJA E LEGALITETIT
KRYESIA

Tiranë, më 25 Tetor 2013

 

 

V E N D I M NR. 8
PËR RREGJISTRIMIN E KANDIDATURËS SË Z. MURAT BASHA PËR KRYETAR TË PLL

 

E mbledhur në Tiranë, sot më datë 25 Tetor 2013, Kryesia e PLL shqyrtoi deklarimin e Z. Murat Basha për kandidat për Kryetar të PLL në Kuvendin e XVIII të saj.

Bazuar në kompetencat e veta, Kryesia e PLL e vlerësoi kandidaturën e z. Murat Basha në përputhje me Statutin e PLL. Për këtë arsye, Kryesia e PLL

 

V E N D O S I:

 

     1. Regjistrimin e kandidaturës së z. Murat Basha për Kryetar të PLL në Kuvendin e 18-të të saj.
     2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.